Action Audit

Polityka prywatności Action Audit

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z wszelkich usług, treści, funkcjonalności, technologii lub funkcji Systemu oraz wszystkich powiązanych stron internetowych, które oferuje ("Serwis").
 • Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Ruby Logic Poland Sp. z o.o. ul. pl. Żwirki i Wigury 9A/5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5472228121, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000933511 ("Administrator").
 • Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą powyższego adresu, adresu e-mail: […].
 • Administrator przestrzega zasad stosowania odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w tym w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem danych przez osoby nieuprawnione.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie, w szczególności z uwagi na zmianę funkcjonalności Systemu lub zmianę obowiązujących przepisów prawa.
 • Wszelkie pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Systemu.

KATEGORIE, CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych użytkowników korzystających z Systemu („Użytkownicy”):

 • imię i nazwisko użytkownika,
 • adres e-mail podany przez Użytkownika,
 • numer telefonu Użytkownika,
 • adres IP Użytkownika,
 • dane dotyczące zachowania Użytkownika na naszych stronach, typ i wersja przeglądarki, unikalny identyfikator urządzenia.

Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

 • w celach związanych z korzystaniem z funkcjonalności Systemu (art. 6 lit. b RODO),
 • w celu komunikacji z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na otrzymywane od Użytkowników wiadomości, np. z formularzy kontaktowych dostępnych w Systemie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f RODO),
 • w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Systemu, obsługi konta w Systemie, udzielenia wsparcia technicznego, tj. dla celów wykonania umowy o korzystanie z Systemu lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu w wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w celach księgowo-podatkowych, w związku z ewentualnymi kontrolami lub zapytaniami, postępowaniami sądowymi, itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w przypadku otrzymania danych od innego Użytkownika, co może mieć miejsce jeśli dane te przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (dane przekazane w toku realizacji zamówienia), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu oferowania towarów i usług przez Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w pozostałych przypadkach, tam gdzie przewidziano możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane w zakresie i w celu wyrażonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach jest niezbędne np. przy zawarciu umowy. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości korzystania w pełni z usług serwisu, brakiem możliwości do nawiązania kontaktu z Administratorem przez zakładkę “Kontakt” oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o ofertach specjalnych i promocjach oferowanych w serwisie. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód udzielonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych. Do tego momentu przetwarzanie danych Użytkownika jest zgodne z prawem. Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia danych, jeśli jest to dopuszczalne na gruncie RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych, w takim zakresie jakim zezwala na to RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej,
 • przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pytania dotyczące polityki prywatności prosimy kierować za pośrednictwem adresu e-mail znajdującego się na stronie Kontakt.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć:

 • podwykonawcom usług - podmiotom z których korzystamy przy realizacji umowy,
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania - tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Ruby Logic. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane, tj.:

 • w przypadku realizacji umów na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika – do czasu cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik cofnie zgodę lub usunie dane w Systemie, Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać te dane, które są niezbędne do wykonania wcześniej zawartych umów,
 • w przypadku gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zajdzie sytuacja, w której RODO dopuszcza dalsze przetwarzanie danych,
 • w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Nasz serwis korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek), które umożliwiają korzystanie z wszystkich funkcji w naszym serwisie. Pliki te są zapisywanie w pamięci urządzenia i nie powodują żadnych zmian w ustawieniach urządzenia. W każdej chwili w ustawieniach przeglądarki można usunąć pliki cookies i blokować ich wykorzystanie w przyszłości. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl. Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies aby zapewnić Państwu jak największą wygodę w trakcie korzystania z serwisu, aby umożliwić korzystanie z wszystkich jego funkcji, w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu zapamiętania informacji o Państwa sesji. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies. Serwis stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające "pamiętać" o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). Serwis wykorzystuje poniższe pliki cookies:

 • Session cookie - session cookie tworzą się, gdy Użytkownik przegląda stronę. Po zamknięciu przeglądarki pliki te są usuwane.
 • Persistent cookie - persistent cookie nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
 • HttpOnly cookie - HttpOnly cookie mogą być jedynie używane przez HTTP, lub HTTPS, nie mogą być odczytane między innymi przez javascript. Zwiększają bezpieczeństwo.
 • Secure cookie - secure cookie mogą być używane jedynie przez HTTPS, zapewniają szyfrowane połączenie.
 • Third-party cookies - third-part cookies to cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, z których korzysta serwis. Mogą zostać użyte do celów reklamowych.

Dane które zbierzemy korzystając z plików cookies, wykorzystujemy by dostosować naszą witrynę do Twoich potrzeb. Po uzyskaniu z nich informacji statystycznych są one permanentnie usuwane z naszych systemów. Jeżeli chcesz zablokować pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki:

Kontakt z nami

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki Kontakt.