Action Audit

Aktualizacje i zmiany w Action Audit

Maj 2024

2024


Raport przesunięć terminów

Funkcja
Platforma WWW

Raport umożliwia wygenerowanie zestawienia przesunięć terminów działań za zadany okres w formie wykresu oraz tabeli ze szczegółami. Tabela zawiera następujące kolumny: Data i czas zmiany, Osoba zmieniająca termin, Numer planu działań, Numer działania, Z jakiej daty, Na jaką datę oraz Liczbę dni.

Raport przesunięć terminów

Zarządzanie skalami ocen

Funkcja
Platforma WWW

Ta długo oczekiwana funkcja pozwala stworzyć indywidualne skale ocen dla pytań audytowych, które następnie są przypisywane do list kontrolnych.

Na skale ocen składa się jedna lub kilka odpowiedzi w formie etykieta-wartość. Głównym wymaganiem jest to by wartość mieściła się w zakresie od 0 do 100.

Włączanie/Wyłączanie dostępu do funkcji AI

Funkcja
Platforma WWW

Jako, że nie wszyscy klienci korzystajacy z Action Audit są skłonni do korzystania z zewnętrznego serwisu jakim jest OpenAI API do uzyskiwania wsparcia ze strony sztucznej inteligencji, wyeksponowaliśmy parametr konfiguracyjny umożliwiający zablokowanie na poziomie organizacji dostępu do funkcji AI wszystkim użytkownikom. Przełącznik, o którym mowa znajduje się w Ustawieniach organizacji.

Więcej zdjęć do jednej odpowiedzi audytowej

Zmiana
Aplikacja mobilna
Wer. 1.15.1

Limit zdjęć, które można załączyć do jednej odpowiedzi audytowej został zwiększony z 3 do 10. W przypadku dodania więcej niż 3 zdjęć aktywowany jest scroll prawo-lewo.

Kwiecień 2024


Zmiana wyglądu formularza logowania i więcej opcji rejestracji

Zmiana
Funkcja
Platforma WWW

Gruntownej zmianie uległ wygląd formularzy rejestracji, logowania, resetu hasła i odblokowania konta. Naszym zdaniem teraz wygląda bardziej nowocześnie.

Dodatkowo formularz rejestracji pozwala teraz określić rodzaj działalności prowadzony przez organizację, która jest rejestrowana. W chwili obecnej można dostosować konfigurację początkową (dostępną od razu po rejestracji) dla następujących branż: produkcja, automotive, hotelarstwo, handel oraz inny rodzaj działalności.

Nowy wygląd formularza logowania

Wykres Gantta w pliku eksportu planu działań

Funkcja
Platforma WWW

Wprowadzono możliwość dołączenia wykresu Gantta do pliku eksportu planu działań XLSX. Teraz eksport XLSX ma 2 parametry: 1. Dołącz wykres Gantta (tak/nie) i 2. Dołącz obrazy (tak/nie).

Zarządzanie kategoriami pytań

Funkcja
Platforma WWW

Dotychczas w systemie kategorie pytań były zdefiniowane na stałe. Dla większości typów audytów kategoria "Ogólna" była jedyną dostępną, a dla audytów ISO, VDA czy 5S zastosowane są kategorie pytań wynikające ze standardów.

Nowa funkcja wprowadza możliwość tworzenia własnych kategorii w ramach typów audytów, które na to pozwalają. Link do listy kategorii znajduje się powyżej pola określającego typ audytu w formularzu edycji listy kontrolnej.

Link do listy kategorii

Wykluczanie stref audytowych z losowania

Funkcja
Platforma WWW

Podczas definiowania harmonogramu audytów w ramach grupy audytorów można wykluczyć z losowania jedną lub kilka stref podobnie jak wyklucza się audytorów. W formularzu edycji harmonogramu strefy nic się nie zmienia.

Dodanie filtra warstwy do "Raportu sumienności audytorów"

Funkcja
Platforma WWW

Do zestawu filtrów dostępnych w "Raportcie sumienności audytorów" dodany został filtr warstwy, który poprawił użyteczność raportu zwłaszcza dla audytów warstwowych procesu.

Edycja parametrów organizacji wprost w widoku audytu

Funkcja
Platforma WWW

Dotychczas na platformie WWW edycja parametrów organizacji powiązanych z audytami była dostępna jedynie w formularzu edycji audytu co rodziło pewne problemy. Użytkownicy bez stosownych uprawnień nie mieli możliwości ustawienia wartości parametrów organizacji. Wprowadzona zmiana umożliwia edycję wartości parametrów organizacji wprost w widoku audytu.

Ładowanie wielu załączników na raz

Funkcja
Platforma WWW

Dodana została możliwość załadowania wielu załączników na raz. W takim przypadku pole opisu załącznika jest niaktywne. Pole opisu załącznika można nadal wypełniać, kiedy wskazany jest 1 plik.

Action Audit po chińsku i hiszpańsku

Funkcja
Platforma WWW
Aplikacja mobilna
Wer. 1.14.1

Platforma internetowa Action Audit i aplikacja mobilna Action Plan Pulse zostały przetłumaczone na 2 kolejne języki. Do zdefiniowanego wcześniej polskiego, angielskiego i niemieckiego doszedł język chiński i język hiszpański.

Marzec 2024


Obserwacja pozytywna

Funkcja
Platforma WWW
Aplikacja mobilna
Wer. 1.13.2

Zarówno w aplikacji mobilnej jak i na platformie WWW dodano możliwość wprowadzania tzw. obserwacji pozytywnej, czyli komentarza do odpowiedzi "Tak". Domyślnie pole do wprowadzania obserwacji jest ukryte i pojawia się po kliknięciu w opcję "Dodaj obserwację pozytywną".

Obserwacja pozytywna nie inicjuje działania w planie działań korekcyjnych, a jedynie pozostaje jako informacja powiązana z pytaniem audytowym.

Hasła jednorazowe

Funkcja
Zmiana
Platforma WWW

Wprowadzona została zmiana w sposobie pierwszego logowania się do systemu. Nowo utworzony użytkownik otrzymuje wiadomość z loginem i hasłem, którego ważność jest ograniczona czasowo, a co bardziej istotne, po zalogowaniu się użytkownik ma dostęp jedynie do formularza ustawiania własnego hasła. Uprzednio nowo utworzony użytkownik musiał przechodzić przez procedurę odzyskiwania hasła, która nie dla każdego była intuicyjna. Nowe podejście jest łatwiejsze i nie wplywa negatywnie na bezpieczeństwo.

Przy tej okazji uproszczeniu uległ formularz dodawania nowego użytkownika. Usunięto z niego pola: login, hasło oraz tel. stacjonarny, a standardowo po utworzeniu użytkowika wysyłana jest wiadomośc z hasłem jednorazowym. Dodatkowo przycisk "Wizytówka konta" został przemianowany na "Reset hasła" i stosownie została zmieniona jego funkcja.

Usunięcie wymagania załączenia zdjęcia do rekomendacji

Zmiana
Platforma WWW
Aplikacja mobilna
Wer. 1.13.2

Zastosowana zmiana usuwa wymagalność załączenia zdjęcia lub innego pliku do odpowiedzi "Rekomendacja" mimo, ustawienia takiego wymagania w konfiguracji pytania w liście kontrolnej. Wymaganie pozostaje niezmienne dla odpowiedzi negatywnych, czyli tych z wynikiem poniżej 100%.

Informacja o samoczynnej akceptacji działania

Funkcja
Platforma WWW

Działanie zadeklarowane jako ukończone podlega automatycznej akceptacji po ustalonym czasie. Parametr określający ilość dni do samoczynnej akceptacji ustawia się w Parametrach organizacji.

W tabeli działań w formie dodatkowej ikony oraz tooltipu dodana została informacja o dacie i czasie wystąpienia samoczynnej akceptacji ukończenia działania.

Informacja o samoczynnej akceptacji działania

Nawigacja pomiędzy audytami, pomysłami i zmianami inżynieryjnymi

Funkcja
Platforma WWW

Na widokach audytów, pomysłów Quick Kaizen i zmian inżynieryjnych pojawiła się nawigacja prawo-lewo umożliwiająca przechodzenie pomiędzy poszczególnymi obiektami bez konieczności powrotu na listę. Nawigacja bierze pod uwagę zakres oraz sortowanie zastosowane na liście w momencie wejścia w widok szczegółowy danego obiektu. Funkcja jest już znana z widoku AP i działa tak samo jak nawigacja pomiędzy planami działań.

Tłumaczenie list kontrolnych z wykorzystaniem AI

Funkcja
Platforma WWW

W formularzu edycji listy kontrolnej w miejscu definiowania wersji językowej pytań pojawiła się nowa opcja oznaczona linkiem z ikona procesora. Umożliwia ona przetłumaczenie wszystkich pytań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Pytania są tłumaczone z języka, który użytkownik ma ustawiony w swoim profilu na język wybrany z listy rozwijanej. Cała operacja, w zależności od ilości pytań, trwa od 10 do 30 sekund. Ważne, żeby po zakończeniu tego procesu nacisnąć przycisk "Aktualizuj" co spowoduje zapisanie danych do bazy.

Usprawnienie importera list kontrolnych

Zmiana
Platforma WWW

Zmiany objęjęły przede wszystkim plik XLSX z szablonem checklisty, który zawiera bieżce dane dotczące m.in. list stref oraz audytorów i dlatego szablon powienien zostać pobrany bezpośrednio przed importem danych. Praca na aktualnym szablonie i wprowadzenie wszystkich wyamganych danych gwarantują, że import zakończy się sukcesem. Ponadto na widoku importu umieszczona została graficzna reprezentacja odpowiedniego rozmieszczenia kolumn importowanego pliku.

Import planu audytów

Funkcja
Platforma WWW

Dodano możliwość importowania większej liczby audytów z pliku XLSX o ustalonym formacie. Funkcja może okazać się przydatna kiedy daty audytów są na tyle nieregularne, że uniemożliwiają zaplanowanie ich za pomocą harmonogramu. Funkcja jest dostępna po wybraniu opcji Nowy audyt, a następnie Importuj.

Poprawa użyteczności formularza importu danych użytkowników i pracowników

Zmiana
Platforma WWW

Formularz importu danych użytkowników, pracowników i dostępów Pulse uległ gruntownej przebudowie czego efektem jest diametralna poprawa użyteczności.

W górnej części ekranu znajduje się tabela zawierająca obiekty i paremetry wymagane lub opcjonalne przy imporcie danych. Tabela jest dynamiczna i zmienia ona swój wygląd wraz z określaniem przez użytkownika kolumn z danymi - zmiana czcionki na pogrubioną oznacza, że wymagane parametry danego obiektu zostały określone.

Poniżej znajduje się właściwy formularz do określania, w której kolumnie znajdują się poszczególne parametry, a także do wskazania pliku XLSX.

Formularz importu danych użytkowników i pracowników

Logowanie dwuskładnikowe (2FA)

Funkcja
Platforma WWW

Dodana została możliwość włączenia logowania dwuskładnikowego, tzw. 2FA. Po zaznaczeniu opcji w ustawienich konta i zastosowaniu zmian użytkownikowi zostanie wyświetlony kod QR do zeskanowaia w aplikacji do autentykacji dwuskładnikowej, np. Google Authenticator.

Luty 2024


Poprawka rozbieżności dat planu działań

Poprawka
Platforma WWW

Wprowadzono poprawkę rozbieżności dat rozpoczęcia, terminu i zakończenia plany działań pomiędzy widokiem AP a listą planów działań.

Przeprojektowanie wyglądu aplikacji

Design
Aplikacja mobilna
Wer. 1.12.1

Układ i styl aplikacji uległy zasadniczym zmianom. Wierzymy, że nowy wygląd jest bardziej wyraźny i ujednolicony. Poniżej zamieszczono 5 zrzutów ekranu przedstawiających różne widoki aplikacji.

Przeprojektowane ekrany aplikacji

Oznaczenie działania jako niewykonanego

Funkcja
Platforma WWW
Aplikacja mobilna
Wer. 1.12.1

Funkcja jest dostępna w menu działania na widoku planu działań. Dzięki niej użytkownik może zasygnalizować właścicielowi planu działań, że dana aktywność nie została wykonana, gdyż np. już nie jest wymagana lub na danym etapie nieadekwatna.

Działanie niewykonane ma dla planu działań taki sam efekt jak gdyby było ukończone, czyli możliwa jest realizacja działań następujących po nim. Pod pewnymi warunkami możliwe jest przywrócenie działania do realizacji.

Harmonogram pracy organizacji

Funkcja
Platforma WWW

Funkcja umożliwia oznaczenie na widoku rocznym dni, w których organizacjia nie pracuje, np. w długi weekend lub zaplanowany shut down. W tych dniach, podobnie jak w święta i weekendu, zaplanowane audyty nie będą uruchamiane. W przyszłości konfiguracja pracy i przestojów ogranizacji będzie mogła zostać wykorzystana również w innych celach.

Widok harmonogramu pracy organizacji

Ujednolicenie języka w aplikacji Pulse i na platformie internetowej

Funkcja
Aplikacja mobilna
wer. 1.11.4

Wprowadzono funkcję, która ujednolica języka interfejsu użytkownika w aplikacji mobilnej Action Plan Pulse i na platformie internetowej. Zmiana wersji językowej w Pulse spowoduje natychmiastową aktualizację języka na platformie WWW. Mechanizm ten nie działa w drugą stronę. Ponadto zmiana języka na WWW nie nastąpi jeśli z aplikacją Pulse jest powiązanych więcej niż jedno konto użytkownika.

Dodanie brakującej kolumny w "Raporcie sumienności audytorów"

Poprawka
Platforma WWW

W wynikowym pliku XLSX eskportu Raportu sumienności audytorów zidentyfikowany został błąd polegający na braku kolumny z informacją o ilości audytów niewykonanych. Błąd ten został poprawiony.

Zwiększenie siły haseł

Zmiana
Platforma WWW

W trosce o bezpieczeństwo danych podjęliśmy decyzję o zwiększeniu wymagań minimalnych dla haseł użytkowników. Od teraz hasła użytkowników będą musiały składać się z co najmniej 8 znaków i zawierać co najmniej: 1 małą literę, 1 wielką literę, 1 cyfrę i 1 znak specjalny.

Styczeń 2024


Sugestie działań korekcyjnych z AI

Funkcja
Platforma WWW
Aplikacja mobilna
wer. 1.13.1

Pierwsza z serii planowanych do wdrożenia funkcji wykorzystujacych sztuczną inteligencję. Korzystając z nowej funkcji, na podstawie pytania audytowego oraz obserwacji audytora, otrzymasz propozycje pięciu działań korekcyjnych.

Zobacz przykład wykorzystania AI przedstawiony na filmie.

Załączanie zdjęć do pliku eksportu planu działań

Funkcja
Platforma WWW

Wprowadzono funkcję umożliwiającą załączanie materiałów graficznych do pliku XLSX eksportu planu działań. Zdjęcia są umieszczone w drugiej zakładce arkusza kalkulacyjnego.

Oczywiście pozostawiona została opcja generacji plik bez zdjęć. Na poniższej grafice przedstawione jest okno potwierdzenia eksportu z 2 opcjami do wyboru: Tak, załącz zdjęcia i Nie, wyeksportuj tylko dane.

Okno potwierdzenia eksportu

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za działanie korekcyjne

Funkcja
Aplikacja mobilna
wer. 1.11.2

Dotychczas, w przypadku wykrycia niezgodności, do jej rozwiązania wyznaczana była zawsze ta sama, określona w konfiguracji przepływu pracy osoba. Nowa funkcja umożliwia audytorowi wskazanie innej osoby do rozwiązania niezgodności.

Jako, że taka możliwość może okazać się niepożądana w niektórych przypadkach, wprowadziliśmy ograniczenia w dostępie do niej. Zmienić osobę odpowiedzialną może tylko użytkownik z rolą: Administrator, Manager Audytów lub z zestawem ról Audytor + Audytor Wiodący. Audytor Wiodący to nowa rola, którą dodaliśmy właśnie po to by rozróżnić audytorów, którzy mogą zmienić osobę odpowiedzialną od tych bez takiej możliwości.

Wnioskowanie o zmianę osoby odpowiedzialnej i zmianę terminu działania

Funkcja
Aplikacja mobilna
wer. 1.11.2

Dotychczas użytkownicy nie posiadający odpowiednich uprawnień nie mieli możliwości wnioskowania o zmianę osoby odpowiedzialnej lub o zminę terminu realizacji działania. Te 2 nowe funkcje zostały wprowadzone w aplikacji mobilnej.

Uwaga: Użytkownicy mający uprawnienia do bezpośredniej zmiany wartości pól Odpowiedzialny i Termin realizacji nie będą widzieć linków do otwarcia formularzy wniosków.

Samodzielna rejestracja konta

Funkcja
Platforma WWW

To funkcja skierowana do przyszłych użytkowników Action Audit. Pod adresem https://app.action-audit.com/users/sign_up znajduje się formularz po wypełnieniu, którego można samodzielnie założyć konto w systemie Action Audit i testować rozwiązanie przez co najmniej 30 dni.

Grudzień 2023

2023


Oznaczenia niezgodności jako od razu skorygowanej

Funkcja
Aplikacja mobilna
wer. 1.11.2

Funkcja umożliwiająca oznaczenie niezgodności jako od razu rozwiązanej została zaimplementowana w aplikacji mobilnej Action Plan Pulse.